عکس O.P.G ایمپلنت - پرسش ۵

  • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) درمان ریشه دندان
    آیا برای گذاشتن ایمپلنت عکس O.P.G کافی است؟
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
      خیر. برای قرار دادن ایمپلنت احتیاج به عکس ۳ بعدی دقیق که میلیمتر به میلیمتر نواحی بی دندانی را به دندانپزشک نشان دهد احتیاج است که به آن رادیوگرافی C.B.C.T گویند.