مرور برچسب

روکش دندان عصب کشی شده

انواع روکش دندان

روکش دندان یک تاج کامل شکل داده شده از جنس فلزی یا سرامیکی و یا ترکیب فلز یا سرامیکی P.F.M است که روی دندان‌های با…